Giáo dục
Thân Trọng Huề với chủ trương cải cách giáo dục và tư pháp