Nghề đúc đồng

Nghề đúc đồng ở Huế

Ngày trước, phường Ðúc là một công xưởng đúc đồng lớn, cung cấp cho xứ Ðàng Trong những sản phẩm bằng đồng quan trọng như binh khí, đồ lễ nghi, sinh hoạt...