Nghề mộc mỹ nghệ

Một người cầm bút trưởng thành trong không gian nhà rường Huế

Do mắt kém và thời gian hạn hẹp nên tôi không thể nghiên cứu để có một tham luận cho Hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của nhà rường Huế”. Để đáp lại thịnh tình của Ban tổ chức Hội thảo đã nhớ mời tôi. Thay cho tham luận tôi xin phát biểu những ấn tượng về nhà rường – không gian tôi đã trưởng thành người cầm bút xứ Huế.