Y dược truyền thống
Bệnh viện Trung ương Huế Bệnh viện Tây y đầu tiên ra đời thời Nguyễn