Vua Quang Trung Nguyễn Huệ
ĐẠI THẮNG VUA QUANG TRUNG NĂM 1789 QUA THƠ VĂN NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI