DUY TAN, EMPEREUR D'ANNAM 1900-1945 , EXILE A L'ÎLE DE LA RE (French Edition)

Tác giả: Nguyễn Phúc Bảo Vàng (Yves Claude Vĩnh San) sưu tập

Nhà xuất bản: L'HARMATTAN; HARMATTAN

Năm xuất bản: 2001