Hồ sơ vua Duy Tân (thân thế và sự nghiệp)

Tác giả: Hoàng Trọng Thược

Nhà xuất bản: Mõ Làng Văn

Năm xuất bản: 1993